Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Karlštejnsko z. ú.

 

Projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Karlštejnsko z. ú.“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004491 je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Název právnické osoby: MAS Karlštejnsko, z.ú.
Sídlo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice
Kancelář: Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice
IČ: 22689001

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Karlštejnsko tak, aby mohla efektivně, kvalitně a profesionálně naplňovat své poslání, tj. realizovat metodu komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)na svém území a naplňovat indikátory výstupů, ke kterým se MAS zavázala v podání žádosti o schválení SCLLD na programové období 2014-2020. Realizovat aktivity dané specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dle specifického cíle 4.2.

Území MAS Karlštejnsko čítá 60 obcí s cca 54 tisíci obyvateli. Rozkládá se v západní části Středočeského kraje na ORP Řernošice, ORP Beroun a ORP Hořovice. Území MAS Karlštejnsko je významně ovlivněno blízkostí Hlavního města Prahy.

Popis projektu
Realizací projektu dojde ke stabilizaci, finanční jistotě a zajištění fungování kanceláře MAS pro naplňování cílů SCLLD. MAS realizovala metodu LEADER v předchozím období a vždy vyúčtovávala své režijní výdaje příslušným orgánům řádně a včas. Proto očekáváme, že již nastavené mechanismy v naší organizaci se v tomto směru opět naplno rozeběhnou a proplácení projektu bude přínosem pro realizaci strategie CLLD na území MAS. Tvorba SCLLD probíhala od roku 2013 se zapojením celé řady aktérů z území MAS.
Získané zkušenosti budou přínosem pro realizaci čtyř programových rámců (IROP, PRV, OPZ, OPŽP) a animační činnosti z OPVVV v území.

Budou realizovány tyto aktivity:
– Provozní činnosti,
– Animace strategie CLLD v IROP, OPZ, PRV, OPŽP
– Animace školských zařízení v OP VVV

Výsledek projektu
Výsledkem projektu je komplexní zajištění provozních činností MAS Karlštejnsko za účelem naplňování cílů a priorit SCLLD včetně evaluace a monitoringu zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběr projektů v území.