O programu

MAS KARLŠTEJNSKO, O.S., ZPRACOVÁVÁ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader na období 2007 (2008) – 2013 (SPL) vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje venkova (PRV) pro jednotlivé osy a jejich opatření.

Strategický plán Leader, jako ucelenou strategii místního rozvoje navrhují Místní akční skupiny (MAS). MAS tímto způsobem uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup a podílí se na vytváření sítí místních partnerství. MAS také odpovídá za provádění SPL a vybírají projekty k financování v rámci opatření IV.1.2., které jsou v souladu s SPL.

MAS v tomto opatření žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj účet v rámci opatření IV.1.2. Přímá dotace MAS se poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL.

Pravidla MAS

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro MAS v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 obsahují pro zpracování Strategického plánu Leader, kromě dalších specifických podmínek, osnovu SPL, přehled podmínek pro Fiche opatření a podrobný popis os, opatření a podopatření PRV.

Zpracování SPL MAS Karlštejnsko, o.s.

Zpracování SPL MAS Karlštejnsko, o.s. zajišťuje kancelář MAS.

Důležitým faktorem pro hodnocení SPL je a bude způsob a rozsah zapojení partnerů a širokého obyvatelstva regionu do jeho přípravy. Podmínkou je otevřenost MAS pro zapojení nových partnerů a členů.

O průběhu zpracování SPL je a bude informována široká veřejnost, snahou MAS Karlštejnsko, o.s., je poskytováním pravidelných a otevřených informací zapojit do její činnosti další obyvatele a zjistit jejich skutečné potřeby.

Etapy zpracování SPL

Pro zpracování SPL má MAS Karlštejnsko, o.s., díky realizaci Strategie MAS Karlštejnsko, o.s., dobré podklady pro vlastní návrhovou část SPL.

Jde zejména o Analýzu území MAS, SWOT analýzu a Integrovanou rozvojovou strategii.

Pro zpracování návrhové části uspořádá kancelář MAS Karlštejnsko, o.s, pracovní schůzky a setkání se zástupci cílových skupin a veřejnosti a veřejné projednání návrhu SPL.

Návrhová část strategie pak bude obsahovat především tyto části:

– Priority a cíle – Způsob dosahování cílů a priorit – Zapojení inovačních prvků – Finanční plán – Monitoring naplňování cílů SPL

Info k Leader a SPL: spl.maskarlstejnsko@gmail.com , tel./záz.: +420739364039.