O místním partnerství

Místní partnerství (MP) je otevřeným partnerstvím. Tvoří jej partneři MP MAS Karlštejnsko, z.ú., kteří zastupují veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo, provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.

Přistoupení nových partnerů je možné na základě písemné žádosti doručené do kanceláře MAS Karlštejnsko, z.ú.. V souladu se Statutem MP rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MP Správní rada MP.

Partnerskou smlouvu uzavírá nebo vypovídá ředitel ústavu. Práva a povinnosti Partnera MP jsou specifikována ve Smlouvě o partnerství.