fbpx

Komunitní projednávání

Základní odpovědnost za tvorbu Strategie byla vymezena Představenstvu MAS Karlštejnsko, o.s.. Koncem roku 2012 pověřilo Představenstvo koordinací přípravy a zpracování tzv. Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) management MAS, Programový a monitorovací výbor a samo se stalo rovněž součástí týmu.

Práce na tvorbě a komunitním schvalování strategie SCLLD Via Carolina probíhaly v etapách od roku 2013, v průběhu roku 2014 byla podpořena dotací MMR z Operačního programu technická pomoc (OPTP) a Strategie byla komunitně projednána, kromě jiného, na Regionální konferenci „Karlštejnsko – partnerství rozvoje venkova“, 28. 11. 2014. V souvislosti se zpřesněním operačních programů, aplikovatelných do SCLLD, probíhaly práce dál v roce 2015 a strategii projednala Valná hromada Místního partnerství (MP) 18. 5. 2015. Závěry z šetření a komunitního projednání, společně s aktualizací dat, jsou zapracovány do aktuálního zpracování strategie SCLLD Via Carolina MAS Karlštejnsko, z. ú., pro její podání ke schválení ze strany MMR na je schválena partnery MP rozhodnutím Valné hromady ze dne 30. 3. 2016.

Komunitní projednání 2013-2015 — odkaz

Základní odpovědnost za tvorbu Strategie byla vymezena Představenstvu MAS Karlštejnsko, o.s.. Koncem roku 2012 pověřilo Představenstvo koordinací přípravy a zpracování tzv. Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) management MAS, Programový a monitorovací výbor a samo se stalo rovněž součástí týmu.

Počátkem roku 2013 nastaly v tvorbě ISRÚ komplikace. Jejich zdroj nebyl na straně MAS.

Po dlouhých diskusích na úrovni ministerstev, jejich úředníků a nejasnostech v požadavcích na tvorbu ISRÚ bylo rozhodnuto, že pro tvorbu ISRÚ nebude třeba zpracovávat tzv. SEA. Celé první pololetí roku 2013 ztratila MAS tím, že na ministerských meziresortních úrovních nebylo také rozhodnuto o jasné struktuře nových strategií ISRÚ (později SCLLD), nebylo rozhodnuto, jakým způsobem budou strategie schvalovány, a kdo je bude schvalovat.

Ve druhé polovině roku 2013 projevilo zájem o začlenění do území MAS Karlštejnsko, o.s., několik dalších obcí z Hořovicka, z nějž bylo dosud zapojeno 11 obcí ze 37. Představenstvo proto v polovině roku 2013 obnovilo práce na tvorbě ISRÚ.

V regionu MAS proběhlo v roce 2013 celkem 6 komunitních projednání ISRU (CLLD), setkání se zástupci samospráv (při veřejných jednáních DSO), konzultace s neziskovými organizacemi a podnikateli (ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR /ASZ ČR/). Setkání se zúčastnil různý počet osob (nejméně tři a nejvíce 15 účastníků). Účastníci setkání hodnotili vývoj ve svém regionu za posledních cca 10 let, jeho klady a zápory, upozorňovali na skutečnosti, které ztěžují život obyvatel a na problematiky, které nejsou v kompetencích a finančních možnostech jednotlivých obcí a obce je nedokážou řešit. Podněty z jednotlivých setkání byly zpracovány managementem MAS a staly se podkladem zejména pro analýzu potřeb regionu a pro sestavení SWOT analýzy.

Kancelář MAS zpracovala na základě statistických dat a s podporou zázemí Centra regionálního rozvoje venkova, o.s. (CRRV) analytickou část SCLLD, v členění, které odpovídalo logické struktuře statistických dat. Připravena byla také SWOT analýza a základní prvky strategické části, obdobně, jako ve Strategickém plánu Leader (SPL) 2007-2013.

Představitelé MAS byli na konci roku 2013 oslovení, aby se v regionu zapojili do projektu Meziobecní spolupráce (MOS), jehož nositelem byl Svaz měst a obcí ČR (SMO). Projekt financovaný s Evropského sociálního fondu měl za cíl hledat vhodné formy spolupráce samospráv v území obcí s rozšířenou působností. Po jednáních s ORP v území MAS (Černošice, Beroun, Hořovice) se představitelé MAS, počátkem roku 2014, aktivně zapojili do projektu MOS v ORP Hořovice, jako koordinátoři MOS.

Přehled veřejného komunitního projednání strategie rok 2013

Region Místo Datum
Shromáždění starostů DSO Region Jihozápad Ptice 18.01.2013
Shromáždění starostů DSO Český kras – Pláně Chýnice 12.02.2013
Shromáždění starostů DSO Region Jihozápad Zbuzany 08.03.2013
Shromáždění starostů DSO Region Dolní Berounka Řevnice 21.03.2013
Shromáždění starostů DSO Region Český kras – Pláně Mořinka 15.10.2013
Shromáždění starostů DSO Region Jihozápad Ořech 13.12.2013

 

Počátkem roku 2014 byly upřesňovány podmínky tzv. Standardizace místních akčních skupin na meziresortní úrovni MZE a MMR. Splnění parametrů standardizace bylo základní podmínkou pro to, aby MAS mohly podat strategii CLLD pro plánovací období EU 2014-2020. Tato podmínka byla také implementována do národního dokumentu Dohoda o partnerství, schváleného Vládou ČR.

Metodika pro standardizaci MAS byla schválena Vládou ČR teprve 21. 5. 2014. V jejím rámci byla nově definována tzv. Místní partnerství (MP), u právních forem o.p.s. a ústav (podle nového občanského zákoníku), jako organizační složky právnické osoby. Metodikou jim byly dány do vínku rozhodovací pravomoci týkající se Strategie CLLD a její realizace (schvalování dokumentu, stanovení pravidel pro hodnocení, výběr projektů, monitoring a evaluace apod.). Právnická osoba (o.p.s., ústav) a její orgány jsou však vždy odpovědnými osobami vůči poskytovateli dotace, pro MP jsou žadatelem o standardizaci, předkladatelem SCLLD a příjemcem dotací.

V dubnu 2014 vstoupila příprava Strategie MAS Karlštejnsko, o.s., do nové fáze. Byla zpřesněna Pravidla pro tvorbu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), zahájena podpora vzniku strategií ze strany OPTP. Došlo také k vynucené změně územní působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., když část obcí z území MAS se rozhodla stát se součástí územní působnosti nové MAS Jihozápad, o.p.s., vzniklé 28. 1. 2014.

Představenstvo MAS Karlštejnsko, o.s., proto pověřilo koordinací přípravy a zpracování SCLLD předsedu představenstva a ředitele pana Radomír Hanačíka. Pověřilo ho rovněž k sestavení řešitelského týmu pro tvorbu SCLLD.

Na přípravě SCLLD se dále podíleli členové a partneři MAS, motivující starostové z projektu Meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí v ORP Hořovice (Ivan Komzák, Zdeňka Drábková, Luděk Kuniak), a další aktéři v území.

V regionu MAS proběhla další komunitní setkávání. Účastníci opět hodnotili vývoj ve svém regionu. Uskutečnila řada setkání se starosty obcí v rámci veřejných jednání DSO Horymír, DSO Dolní Berounka, DSO Český kras-Pláně a DSO Mikroregion Hořovicko.

Na Hořovicku přistoupilo do územní působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., dalších 17 obcí (k 11 dosavadním). Představitelé MAS diskutovali se starosty těchto obcí o jejich záměrech a projektech na období do roku 2020. Setkání se zúčastnilo 37 zástupců obcí a veřejnosti z Hořovicka.

Největší objem prací na tvorbě strategie CLLD proběhl v období dubna až srpna 2014 v rámci podpory MMR z OPTP. Bylo zahájeno kontinuální dotazníkové šetření ve webovém prostředí MAS a jednotliví členové týmu (gestoři částí strategie) vedli osobní rozhovory se zástupci obcí i veřejnosti a dotazníková šetření. Podněty z jednotlivých setkání byly zpracovány managementem MAS a staly se podkladem zejména pro analýzu potřeb regionu a pro sestavení SWOT analýzy. Dále management MAS zpracoval na základě statistických dat analytickou část SCLLD v členění, které odpovídá logické struktuře statistických dat a doporučené metodice pro tvorbu strategií pro plánovací období EU 2014  2020. Strategie, podpořená dotací MMR z OPTP byla dokončena v srpnu 2014 a k 31. 8. 2014 předána MMR ke zveřejnění.

Vyvrcholením komunitního projednání tvorby SCLLD v roce 2014 bylo uspořádání veřejné Regionální konference „Karlštejnsko – partnerství rozvoje venkova“, která proběhla 28. 11. 2014. Zúčastnilo se jí na 120 účastníků. Byla určena široké veřejnosti, všem lidem bez rozdílu, zemědělcům, starostům obcí i dalším zástupcům municipalit, podnikatelům, spolkům, církvím. Cílem konference bylo prohloubit vzájemnou komunitní spolupráci pro plánovací období EU 2014 – 2020 a schválit Strategii CLLD Via Carolina MAS Karlštejnsko, o.s.. Konference získala nadregionální přesah. Veřejnost se dověděla od přítomných zástupců ministerstev, které řídí operační programy, ovlivňující venkov, klíčové informace k podpoře z fondů Evropské unie v novém programovém období 2014-2020.

Přehled veřejného komunitního projednání strategie rok 2014

Region Místo Datum
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Hořovicko Hořovice 13.02.2014
Shromáždění starostů DSO Region Český kras – Pláně Mořinka 08.04.2014
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Hořovicko Hořovice 24.06.2014
Shromáždění starostů DSOP Mikroregion Horymír Všeradice 24.06.2014
Představitelé obcí ORP Hořovice Felbabka 26.08.2014
Konference „Karlštejnsko – partnerství rozvoje venkova“ s účastí široké veřejnosti Všeradice 28.11.2014

V roce 2015, v souvislosti se zpřesněním a se schválením operačních programů, aplikovatelných do SCLLD, s přípravou programových rámců a v souvislosti s nezbytností rozdělit alokované prostředky do jednotlivých opatření (fichí), se uskutečněna ještě jedna etapa setkání s partnery v regionu a dotazníkové šetření se webovém prostředí MAS.

Proběhla komunitní setkávání se zástupci obcí a veřejnosti na veřejných jednáních DSO Mikroregion Hořovicko, MOS ORP Beroun, veřejném jednání s DSO Mikroregion Horymír a DSO Region Dolní Berounka. Na základě předchozích zjištění byla vedena rovněž bilaterální jednání s jednotlivými obcemi, spolky a podnikateli, potenciálními předkladateli projektů v rámci SCLLD.

Veřejné komunitní projednání SCLLD v aktuálním zpracování proběhlo 28. 4. 2015 na veřejném jednání zástupců obcí Mikroregionu Hořovicko. Se širokou veřejností proběhlo komunitní projednání také 16. 5. 2015 v rámci veřejného komunitního projednání výstupů projektu „Naše vlídná nádraží“ ve Všeradicích a Litni. Následně SCLLD projednala Valná hromada Místního partnerství 18. 5. 2015. Další komunitní projednání proběhlo 18. 6. a 28. 8. 2015 na veřejném jednání zástupců obcí Mikroregionu Hořovicko, a dále 21. a 24. 8. 2015 v rámci projektu EMOS SO ORP Hořovice.

Přehled veřejného komunitního projednání strategie rok 2015

Region Místo Datum
Představitelé obcí ORP Hořovice Hořovice
28.04.2015

 

Májový expres – široká veřejnost Všeradice, Liteň 16.05.2015
Shromáždění starostů DSO Mikroregion Hořovicko Hořovice 18.06.2015
Veřejné jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a krajinotvorba ORP Hořovice Hořovice 21.08.2015
Setkání obcí a veřejnosti, Cestovní ruch a krajinotvorba Bzová 24.08.2015
Shromáždění starostů DSO Mikroregionu Hořovicko Hořovice 24.09.2015

Závěry z šetření a komunitního projednání, společně s aktualizací dat platných pro rok 2014, jsou zapracovány do aktuálního zpracování strategie SCLLD Via Carolina MAS Karlštejnsko, z. ú., pro její podání ke schválení ze strany MMR, partnery místního partnerství rozhodnutím Valné hromady ze dne 30. 3. 2016.