O nové strategii

Skončilo programovací období EU 2007-2013 a MAS Karlštejnsko, z.ú., stejně jako ostatní MAS v ČR, se připravuje na nové programovací období 2014-2020. Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie i v tomto budoucím období je zpracování nové Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ/SCLLD), komplexního dokumentu, který obsáhne konkrétní kroky k rozvoji regionu ve všech směrech a oblastech. Aby tento dokument odrážel skutečnou situaci zájmového území MAS, je nezbytné zjistit místní potřeby, možnosti a definovat i zdůvodnit jednotlivé požadavky v regionu. Přispějte i vy svými podněty, co by se mělo změnit, vybudovat, či opravit ve vaší obci a vašem okolí.

Strategii budeme zpracovávat společně s vámi, ne „od stolu“ v kanceláři. Stejně jako před lety ji budeme zpracovávat komunitním způsobem, se společným projednáváním s občany. Při její přípravě budeme vycházet z potřeb obcí, jejich obyvatel, místních spolků a podnikatelů, včetně zemědělců. Jen pokud budeme znát vaše přání, potřeby, projektové záměry a názory, budeme moci zpracovat kvalitní strategii rozvoje, podle které se budeme řídit až do roku 2020.

Co nebude do této strategie zahrnuto, na to nebude možné v celém příštím programovacím období EU získat prostřednictvím MAS finanční prostředky.  Příprava strategie probíhá už od roku 2013 a v současnosti nás čeká společně několik kroků:

  • anketa a sběr projektových záměrů
  • veřejná projednávání s definováním tzv. SWOT analýzy
  • příprava analytické části strategického dokumentu – popis a vymezení území
  • příprava strategické části dokumentu – definování priorit a zájmů sdružení

Nová strategie, tzv. SCLLD, bude hlavním rozvojovým dokumentem MAS. Z ní budou vycházet dílčí realizační strategie, cílené do dalších strukturálních fondů a operačních programů. V návaznosti na strategii SCLLD budou zpracovány takzvané Programové rámce pro jednotlivé operační programy, ve kterých budou projekty vybírány a schvalovány prostřednictvím místních akčních skupin.

Chcete-li se podílet na rozvoji území, ve kterém žijete či podnikáte, a účastnit se rozhodování o využívání dotačních prostředků v regionu, zapojte se do přípravy strategie pro období 2014 -2020. Zúčastněte se veřejných projednávání k přípravě strategií, staňte se členy pracovních skupin. Přispějte svými konkrétními náměty a projektovými záměry.

V případě dotazů či zájmu o podrobnější informace se obraťte na kancelář MAS Karlštejnsko, z.ú., e-mail: info@karlstejnskomas.cz