SCLLD pro území MAS Karlštejnsko, z.ú. pro období 2014 – 2020

 

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Via Carolina“ MAS Karlštejnsko 2014-2020“ č.: CLLD_16_01_150

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny je celkovou střednědobou strategií. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v kontextu přípravy nového programovacího období EU na roky 2014 -2020. Strategie byla zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu, doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující kompletní
problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Strategie je vytvářena na základě reálných potřeb zjištěných na základě doložitelného průzkumu regionu. Je hodnocen vztah mezi potřebou, předpokládaným naplněním, reálným přínosem a dopady navržených opatření na území MAS Karlštejnsko.

MISE A VIZE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS
MAS je aktivním pomocníkem pro realizaci rozvojových projektů v regionu. Zajišťuje přenos informací, mezi všemi aktéry místního rozvoje a klade důraz na spolupráci mezi obcemi a dalšími partnery.

Zásady práce a činnosti MAS:
– práce pro spokojenost obyvatel a zvýšení kvality života
– otevřenost pro nové partnery i nápady
– snižování administrativy
– transparentnost jednání
– spolupráce s různými partnery
– dlouhodobá udržitelnost projektů