Dotace a jak na ně

Dotační prostředí v ČR je velice různorodé a vyznat se ve struktuře dotačních titulů není jednoduché. O specifikách jednotlivých výzvy a jejich metodik nemluvě. Díky mnohaletým zkušenostem však víme, jak na to.

Náš ústav vám nabízí komplexní služby dotačního poradenství a managementu. Nechte papírování na nás a věnujte se tomu, co vás baví a co umíte.

 1. Některé vaše projektové záměry můžeme podpořit přímo z dotačních výzev MAS Karlštejnsko, z.ú.
 2. U ostatních projektových záměrů prověříme jejich dotační možnosti a dle vaší potřeby vám poskytneme komplexní službu dotačního poradenství a managementu. To vše za příznivější cenu než u klasických komerčních agentur.

1. Projektový záměr

 • Věnujte pozornost sestavení cíle tak, aby byl v souladu s podporovanými aktivitami.
 • Podporované oblasti jsou úžeji vymezené oproti období 2007-2013.
 • Nezapomínejte již nyní na udržitelnost projektu – výstupy projektu budou muset fungovat i několik let po jeho ukončení.

2. Možnosti financování

 • Konzultujte své projektové záměry s Místním partnerstvím.
 • Nezapomeňte, že dotace je ve většině případu vyplácena až zpětně.
 • Pro financování svého projektu můžete nově využít řady nástrojů.

3. Podání žádosti

 • Nezapomeňte na elektronický podpis – žádosti o podporu je možné podávat již jen online.
 • Ne každá výzva je určena všem typům příjemců.

4. Hodnocení a výběr žádosti

 • Při převisu může rozhodnout každý detail.
 • Proti výsledkům hodnocení projektu máte možnost se odvolat.
 • Zápisy z jednání výběrových a hodnotících komisí jsou zveřejňovány.

5. Realizace projektu

 • Pravidla realizace definuje smlouva o poskytnutí dotace.
 • Jakékoliv změny v projektu je nutné nechat schválit řidícím orgánem.

6. Monitorování projektu

 • V monitorovací zprávě popište aktuální vývoj projektu, včetně připadných problémů.
 • Jednodušší archivace – monitorovací zprávy jsou nyní pouze elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému.
 • Nepodceňujte nastavení monitorovacích indikátorů.

7. Žádost o platbu

 • Platby probíhají zpravidla až po ukončené etapě, vyjímečně zálohově předem.
 • Nezapomínejte na pořizování prezenčních listin, fotografií, předávacích protokolů apod.
 • Všechny doklady o realizaci projektu a finančních nárocích musí být archivovány.

8. Kontrola

 • Kontrola na místě může přijít kdykoliv během realizace projektu, a to i po jeho ukončení.
 • Nezapomínejte na pořizování zápisu z jednání projektového týmu.
 • Po ukončení kontroly je sepsán protokol o jejich výsledních a připadných nálezech.

9. Publicita

 • Každý projekt musí informovat o přidělení dotace formou povinné publicity.
 • O pravidlech publicity se informuje včas a náklady zahrňte do rozpočtu.

10. Udržitelnost

 • Příjemce musí podávat pravidelné Zprávy o udržitelnosti.
 • Doba udržitelnosti projektu je nejčastěji od 3 do 5 let.
 • Po tuto dobu je třeba udržovat výstupy projektu.